Det jeg skal undervise sist i denne undervisningen kan være nytt for en del, og den er også litt anderledes, jeg vil faktisk si den går litt imot en del undervisning i karismatiske og evangeliske kretser om ånd, sjel og legemet. Jeg vil virkelig anbefale deg å prøve selv å sette deg inn i hva jeg nå skal si, for det kan virkelig være med på å sette deg fri! Ikke tenk at dette vet jeg, eller dette er ikke så viktig eller dette vil jeg ikke høre på.

I mange år har jeg unngått å undervise på dette emne om ånd, sjel og legemet. Jeg har hørt undervisning og studert noe på dette emnet, men aldri laget en hel undervisning på det. Jeg husker jeg startet på en undervisning om det for snart 20 år siden, men det var et par ting ved den populære karismatiske forkynnelsen på ånd, sjel og legemet, som jeg ikke helt fikk til å stemme.
Jeg så også at det var en del som ikke helt var enig med den evangeliske eller karismatiske synet også , men jeg skjønte ikke helt hva de mente heller, så jeg la det bare helt vekk.
Til en stor grad hørte jeg på hva den populær forkynnelsen sa om dette, og jeg er fremdeles ikke imot alt i den, men det var noen få ting som jeg ikke fikk helt til å gå opp, og derfor unnlot jeg å undervise noe særlig om dette også.
Jeg har faktisk tenkt at dette ikke var så viktig, så jeg unngikk bare teamet.
Men i lyset av denne undervisningen oppdaget jeg at dette emne er faktisk veldig, veldig viktig, og du vil forstå hvorfor om litt.


Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Det som jeg har sagt til nå i denne undervisningen er det mange karismatiske og evangeliske som i stor grad vil være enig med meg i.
Jeg regner meg selv fortsatt som en karismatiker og evangelisk også, bare så det er sagt.
Når det kommer til den veldig inndelte undervisningen om ånd, sjel og legemet, som du finner i en del kretser, så vil denne måten å se ting på forvirre det som jeg til nå har sagt, og det kan være grunnen til at du fremdeles ikke har gått opp et lys for deg om at du virkelig er en ny skapning helt og fult.
Jeg vil faktisk oppmuntre deg til å gå igjennom denne undervisningen en gang til, etter at jeg nå har forklart deg om ånd, sjel og legemet, hvis det jeg nå skal si er nytt for deg. Da kan det hende at det vil gå et lys opp for deg.

Det som en del karismatiske og evangeliske kretser forkynner om dette med ånd, sjel og legemet er at vi er en  ånd, har en sjel og bor i en kropp. De sier at ånden er den nye skapningen, det er den delen av oss som er rettferdig og det er den Gud ser i oss. Gud ser oss ikke slik vi er i sjelen og kroppen, men ut i fra vår ånd. For det er ånden som er ren og hellig, men kroppen og sjelen er det ikke ennå. De blir også fornyet ved ånden, men er fremdeles litt ond. Jeg vet at ikke alle sier det direkte slik, men ofte er det det som egentlig sies.
Med dette sier de indirekte at ånden er god, men kroppen og sjelen er det ikke, den er ond. Mange trekker dermed denne konklusjonen at sjelen og kroppen er kjødet, eller den gamle og onde syndenaturen og ånden er den nye skapningen, og dermed har du igjen denne kampen mellom ånden og kjødet. Mellom den nye deg og den gamle.
Er dette slik Bibelen fremstiller det?
Det er dette jeg ikke har fått til å stemme: På den ene siden så sier vi at vi er korsfestet med Kristus, vi er en ny skapning også videre, men så sier vi at vi kjemper mot vår onde natur (som man tenker er sjelen) allikevel.

Gnostisisme
I det første århundre etter Kristus var det i hovedsak to vranglærer(og noen ganger en blanding av dem begge). Den ene var at de fremdeles måtte følge loven og at de var under loven selv om de hadde blitt kristne.
Det er dette mye av Romerbrevet og hele Galaterbrevet handler om, men det var en også en annen vranglære som hadde sneket seg inn blant de første kristne, og det var en vranglære som het gnostisisme. Johannes evangeliet og 1 og 2 Johannes brev er blant annet skrevet mot denne vranglæren.
Denne læren gikk blant annet ut på at ånd og alt som var åndelig var godt, men alt som hadde med materie å gjøre, som kropp og sjel, og alt om var fysisk, var ondt.
De mente at Jesus ikke kunne ha kommet i kjøtt og blod, for kjøtt og blod var ondt, men at han måtte ha kommet som en slags åndelig skapning, som en engel eller lignende.
Derfor er det Johannes så sterkt understreker at Jesus kom i kjødet.
John 1:14
14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.

1 John 4:2-3
2 På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er av Gud.
3 Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er ikke av Gud.

Ordet kjød her, er det samme ordet vi har sett på i hele denne undervisningen, det er ordet sarx. Jeg tror Johannes med hensikt bruker dette orde for å understreke at Jesus ikke bare kom som en ånd, men også tok på seg et menneskets skikkelse, og at kjøtt og blod ikke var noe ondt.

Jeg tror at den gnostiske tankegangen kan også ha sneket seg inn i måten en del underviser om ånd, sjel og legemet på. Jeg tro de fleste ikke helt er klar over det, slik jeg ikke helt har vært det frem til nå.

Nå sier jeg heller ikke at de som underviser om ånd, sjel og legeme på denne måten jeg har beskrevet her, er vranglærer. De er fremdeles gode venner av meg, og det er mange forkynnere som jeg neste daglig hører på som fremdeles har dette synet på ånd, sjel og legemet, men det er noen tankebygninger som har sneket seg inn, og som de selv ikke har sett.

Det som jeg er enig i er at vi er tre deler: Ånd, sjel og legemet. Det snakker Paulus og Bibelen om, men jeg kan ikke finne at Bibelen deler opp ånd sjel og legemet som tre veldig separate ting, du vil faktisk finne at de går mer i ett.

Jeg vet at det kan være lettere å undervise at den nye naturen er bare ånden, det er kanskje lettere å forklare på denne måten, men dette synet vil skape forvirring i det jeg har sagt til nå i denne undervisningen.

Ja vi fikk en ny ånd da vi ble født på ny, men den nye skapningen er ikke bare ånden.
Esk 36:26
26 Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød.

Her står det at vi får en ny ånd, så langt er jeg helt enig i at vi får en ny ånd når vi blir født på ny, men det står noe mer her: Det står at jeg vil gi dem en ny ånd og et nytt hjerte. Gud vil ta ut steinhjertet, og gi oss et nytt levende hjerte. Hvis vi ser på ordet hjerte her, så er betydningen av hjerte ikke det samme som ånden. På hebraisk betyr ordet hjerte, direkte oversatt fra Strongs Dictionary:
Leb:  hjertet, også brukt (i overført betydning) i stor grad for følelsene, viljen og også intellektet, likeledes i sentrum av alle ting.

Du kan si at hjerte er det som er i kjernen av hvem du er, men det kan også rett og slett bety våre holdninger. Så når vi ble født på nye ble våre holdninger til Gud forandret, og det er slik at vi ikke ønsker å synde mer. En som er sant født på ny ønsker ikke å synde. Han kan bli forført og falle i synd, men på innsiden ønsker han eller henne det ikke, fordi det er ikke i han eller hennes natur å synde.

Mitt poeng er at det var ikke bare ånden som ble født på ny da vi ble kristne, men noe skjedde i vår sjel også, vi har også fått et nytt hjerte, og hjerte er faktisk noe som sitter i vår sjel. Vår sjel vil også vare evig, vi vil også ha med oss vår sjel til himmelen, ikke bare ånden. Vi vil få en ny kropp i himmelen, men ikke en ny sjel. Hvis sjelen var kjødet eller den onde naturen så kunne ikke sjelen heller kommet til himmelen, for ingen ting som er urent kan komme til himmelen.
Husk også at din personlighet og den du som person er sitter i din sjel.

Så Bibelen skiller ikke ånd og sjel slik denne populære undervisningen om ånd, sjel og legemet gjør.

Vår ånd kan bli skitten
Jeg vil vise deg et skriftsted som går imot læren om at ånd, sjel og legemet er adskilte, og dette er også et skriftsted jeg ikke fikk til å stemme med ånd, sjel kropp læren jeg før delvis trodde på.
2 Kor 7:1
Derfor, mine kjære, da vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.

Hvis ånden var helt ren, hvorfor sier Paulus at vi skal rense oss fra all urenhet på kjød og ånd?
Det er på det åndelige plan at djevlene snakker til oss, han snakker til oss i vår ånd fordi vi er åndelige skapninger, og vi kan slippe til djevelens løgner gjennom vår ånd og videre til vår sjel og kropp. Så vi trenger å stoppe opp denne forsøplingen i fra synden og denne verden, vi må ikke slippe til djevelens løgner gjennom vår ånd og videre ut til sjel og kropp. Det handler om at vi må vaske våre sinn fra alt som er urent og stoppe fiendens løgner gjennom vår ånd.

Jeg tror vi som kristne kan også bli skitne, som Paulus det sikter til her, men det definerer ikke min nye natur/skapning. Jeg blir ikke den skitne Tore hvis jeg blir skitten, jeg bare vasker det av meg. Hvis jeg aldri vasket meg, så kunne det etterhvert blitt min identitet, men som en kristen er det ikke vår identitet, vi må bare huske på å vaske oss.

Tveegget sverd som kløyver ånd fra sjel
Hva med skriftstedet der det står at Guds ord er som et tveegget sverd som kløyver ånd fra sjel? Står det slik forresten?
Heb 4:12
12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.

Først av alt så står det ikke at Guds Ord kløyver hva som er fra sjelen og hva som er fra ånden. Guds ord kløyver ikke ånden fra sjelen, men den kløver både sjel og ånd.
Så igjen så kan du se at det veldig skillet som mange har på ånd og sjel ikke helt stemmer med Guds ord.

Du ser at det er en litt annen måte å se det på, men jeg håper du også nå begynner å se at dette synet jeg presenterer deg nå, får mer ting til å falle på plass og det som Paulus og Bibelen sier er mer forståelig (make more sense).

Det vil også hjelpe deg til ikke lenger å bli forvirret. For som sagt så er det mange som sier at på den ene siden så er vi en ny skapning, og det er slik vi er i ånden som Gud ser oss og den som vi virkelig er, men på den andre siden så sier de indirekte at kroppen og sjelen er den onde delen av deg.

Et problem som også oppstår i kjølevannet av dette er at vi litt ubevisst føle at sjel og kropp er ondt, og siden min personlighet også sitter i min sjel, så begynner jeg lett å forakte og angripe meg selv. Du begynner å kjempe mot deg selv og føler deg ofte veldig ille om deg selv. Så selv om vi vet at vi har en ny ånd, så føler vi også at Gud ikke liker vår sjel, det vil si hvem vi er i vår personlighet. Det kan til og med føre til at vi forakter kroppen vår og at vi føler at Gud også misliker den. Vi vil lett begynne å se disse to tingene som noe ondt.
Nå kan personligheten vår ha blitt trent og programmert av kjødet og mørkets rike, og den reflekterte ikke helt hvem du virkelig er, men det at vi er en ny skapning gjør at vi også kan mer om mer oppdage hvem vi virkelig er helt i fra skapelsen av. Vi har fått våpen som gjør at vi kan avkle alle løgner om hvem vi virkelig er.

Jeg vet at de som forkynner om ånd , sjel og legemet som tre veldig separate ting ikke tenker eller underviser direkte slik, men det er lett å dra denne konklusjonen ubevist når du tror på dette synet.
Som sagt så hvis du tror på denne oppdelingen vil du fremdeles føle at du kjemper i mot deg selv. At ånden din kjemper i mot sjelen og kroppen.

Jeg har alltid hatt litt problemer med å identifisere meg selv som ånd også, for hva er det som er ånd og hva er det som ikke er ånd? Og hvor sitter egentlig personligheten min? Jeg får jo ikke en ny personlighet når jeg blir kristen, men jeg fikk en ny ånd. Så hvis Gud ser meg bare i min ånd, så ser han ikke på min personlighet, og han kan kanskje ikke da like den, eller? Gud ser deg ikke bare i din ånd, men han ser deg som et helt menneske med ånd, sjel og legemet.

Det er faktisk ingen steder i Bibelen der det står at sjelen er en ond heller, sjelen er ikke ond i seg selv, men det kommer an på hvem som er sjefen over din sjel.
Og det kan hende at mørkets rike har trent din sjel opp og programmet deg på en gal måte, men sjelen er ikke ond.

Kroppen er heller ikke ond, men det kommer an på om du stiller den til syndens disposisjon eller ikke.
Rom 6:12-14
12 La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige legeme, så dere skulle lyde den i dens lyster.
13 Og still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten i tjeneste for synden, men still dere selv fram til tjeneste for Gud som de som av døde er blitt levende, og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud.
14 For synd skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under lov, men under nåde.

1 Kor 6:19-20
19 Eller vet dere ikke at legemet deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv?
20 For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd, for både legeme og ånd hører Gud til.

Våre legemer kan både bli brukt til rådighet for synden, og som vi har sett på er synden en makt og en skapning, og den er heller ikke din onde natur, men den kan også bli brukt for Guds ære.
Kroppen er et tempel for den Hellige Ånd. Hvis kroppen vår er et tempel for Den Hellige Ånd, hvordan kan den da være ond?
Både legemet og ånden (og også sjelen) hører Gud til. Det er ikke slik at ånden hører Gud til og kroppen djevelen eller det som er ondt til, nei begge deler tilhører Gud.
Så siden vi er et tempel for Den Hellige Ånd, la oss også bruke kroppen vår til Guds ære.

Avslutting:
Jeg håper denne undervisningen har gitt deg noen aha opplevelser, hvis ikke vil jeg anbefale deg å lese denne undervisningen igjen.

Jeg vet personlig at det å se hva jeg har formidlet i denne undervisningen vil sette deg virkelig fri!
Fri fra å se ned på deg selv, fri fra fordømmelse, fri fra syndevaner som du sliter med det kan til og med helbrede deg og sette deg fri fysisk!  

Jeg vil i tilligge til denne undervisningen, anbefale min undervisning som heter: Helbredelse for ånd sjel og legemet.
Denne undervisningen jeg har hatt for deg nå er en egentlig en forberedelse på undervisningen om: Helbredelse for ånd sjel og legemet. Det jeg har sagt i denne undervisningen er det veldig viktig å få på plass først.

Gud velsigne deg!
Tore Johannessen


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787