Det som skjedde da du ble en kristen er dette:
Du skiftet fra å være en borger av mørkets rike og ble borger av lysets rike (Kol 1:13).
Du fikk en ny identitet, du ble en ny skapning (2Kor 5:17)

Så langt har jeg nok de fleste kristen med meg, men det som vi har større problemer med å se, er dette:
Den gamle syndenaturen er borte, den er død, den er blitt korsfestet, den er avkledd, den har ingen makt over deg lenger!
Rom6:6
For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.


Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Som en kristen har du ikke to naturer! Du er ikke en schizofren person! Du er ikke både ond og god på samme tid. Du er ikke yin og  yang (kinesisk filosofi om at godt og ondt (motsetninger) utfyller hverandre), eller har to ulver på innsiden!
Herr Hyde er død, han døde da du ble født på ny! Men Dr. Jekyll er i live.
Du er ikke i krig med deg selv! Du kjemper ikke mot ditt eget kjøtt og blod (Ef 6:12).
Du er en ny skapning, du er hellig og ren, du er Guds sønn eller datter, du er rettferdig ja faktisk slik Jesus er akkurat nå, slik er også du nå i denne verden:
1Joh4:17b
…For som Kristus er, slik er vi i denne verden.

  • Å se dette vil sette deg fri både i ånd, sjel og legemet.

Så igjen: En kristen har i realiteten ikke et syndeproblem, for syndelegemet ble korsfestet med Kristus, den er allerede korsfestet.

  • Det vi trenger å se er at vi er død til synd, vi trenger å se at synd ikke lenger har noen reel makt over oss.
  • Du trenger ikke å gå rundt å prøve å korsfeste din onde natur lenger, det er allerede korsfestet (Gal 5:24), du trenger bare å se det.

Det som forundrer meg en del er at vi som praktiserer voksendåp ikke har sett dette? Jeg har praktisert og undervist om voksen dåp de siste 20 årene, men jeg så ikke dette heller veldig klart før noen måneder siden. For hva er det egentlig vi sier med dåpen? Jo vi sier at det gamle syndelegemet er død og begravet med Jesus, og at vi har blitt en ny skapning. Hvorfor skal vi da, etter frelsen, kjempe mot vår syndenatur? Den døde jo, hvorfor skal vi da kjempe mot den og korsfeste den, hvis den allerede er død?
Rom 6:3-7
3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død?
4 Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skulle også vi vandre i et helt nytt liv.
5 For hvis vi er blitt forenet med Ham i en død som har likhet med Hans død, da skal vi også bli det i en oppstandelse som har likhet med Hans oppstandelse.   
6 For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.
7 For den som er død, er rettferdiggjort fra synden.

Hva er kjødet?
Før jeg går videre med denne undervisningen, vil jeg si litt om hva kjødet er. For dette er et utrykk Bibelen bruker en del, og jeg vil også bruke det en del fra nå av i denne undervisningen.
Det er mye forvirring rundt dette ordet, noe som en del oversettelser av Bibelen også bærer inntrykk av.
Det er et ord på gresk som heter sarx. Dette ordet kan bety biffen du spiste til middag, det kan betyr kroppen vår, det kan bety ting som et forbundet med menneskelige skrøpeligheter og natur, det kan bety det som er eksternt, det som vi kan se og ta på, det kan også være en måte å tenke og være på som er adskilt fra gudommelig innflytelse og ting som motsetter seg Gud og hans sannheter og natur.

Jeg har oversatt og tatt ut deler av hva Strongs Concordance sier om dette greske ordet Sarx, og hva det kan oversettes med.
Sarx.
Kjøtt (som strippet av huden), kjøttet av et dyr (som mat), eller kroppen (i motsetning til sjelen (eller ånd), eller som symbolet på hva som er eksternt, eller (forbundet med) menneskelig natur (med sine skrøpeligheter (fysisk eller moralsk)- kjødelige (kjødelige sinnelag), kjøtt.
Kjødet betegner menneskets natur, den jordiske menneskets natur adskilt fra guddommelig innflytelse, og derfor utsatt for synd og motsetter seg Gud.

Noen oversettelser har også oversatt sarx med menneskets onde natur, eller syndenaturen. (over står det menneskets natur). Dette er ikke helt korrekt, kjødet handler mer om hvordan syndenaturen har programmet oss. Jeg skal komme tilbake igjen til dette.
I Rom 6:6, som vi nettopp har lest, når Paulus snakker om det gamle mennesket og syndenaturen, så er det ikke det greske ordet sarx han her har brukt heller.
Men du kan si at syndenaturen og kjødet går hånd i hånd.
Det er kanskje enklest å forklare det slik: Kjødet er den måten syndenaturen tenker, føler og handler på.

Jeg ser at mange oversettelser som før hadde menneskets onde natur (som en tidligere utgave av Bibelen Guds Ord og den engelske NIV), har igjen gått tilbake til ordet kjødet.

I Romerbrevet 8 gikk Bibelforlagets oversettelse fra menneskets onde natur til kjøtt og blod, ingen av dem er en bra oversettelse etter min mening.
Bibelselskapets oversettelse av 2011, har i stor grad bare oversatt sarx med kjøtt og blod eller kjøtt(et), selv om dette ordet kan bety dette, har det også andre betydninger, og må sees i sammenhengen den er skrevet i.
Hvis du leste Rom 8 for eksempel, vil du bli veldig forvirret hvis du tror det bare handler om ditt fysiske kjøtt og blod. Jeg vil si du vil bli veldig forvirret hvis du bruker oversettelsen av Bibelforlaget hvis du leser Romerene 8, generelt.

Ordet sarx er forresten ikke et negativt ord i seg selv, men det det kommer an på sammenhengen ordet står i. Når det står at Jesus kom i kjøtt og blod, er også ordet sarx brukt, og her betyr det ikke noe negativt.

Sarx (kjødet) er ikke det samme som sjelen, og sjelen igjen er heller ikke den onde natur eller syndenaturen. Kroppen og sjelen er ikke ondt i seg selv, men kan bli brukt til onde ting. Se Rom 6:19.
Jeg vil komme tilbake til dette mot slutten av denne undervisningen.

Videre i denne undervisningen så vil jeg bruke uttrykket kjødet, og jeg vil definere dette ordet slik, ut i fra sammenheng som jeg underviser i: En måte å tenke og handle på som er adskilt fra gudommelig innflytelse og ting (og tanker) som motsetter seg Gud og hans sannheter og natur.

Forenklet kan vi si dette: En måte og tenke og handle på som om Gud ikke eksisterte.
Så ha dette i tankene når du leser resten av denne undervisningen, det vil hjelpe deg til å forstå den.


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787