Mange kristne, og forøvrig ikke kristne, prøver å finne ut av hvem de ikke er, men du trenger å studere originalen for å finne den originale deg.
Det er derfor vi trenger Bibelen og virkelig oppdage hva den sier om oss!

Vi kan ha blitt programmert på så mange måter, selv av religion og tradisjoner.
Vi trenger å finne tilbake til hva Gud sa om oss da han skapte oss, og det han ønsker at vi skal finne tilbake til det bilde vi er skapt i.
Bibelen er ganske klar på det, men ofte er våre øyne blindet blant annet av religiøs tradisjoner, og den kan ofte prøve å overbeviser oss om hvem vi ikke er.

Det handler om å finne tilbake til den vi er, ikke bli en person vi ikke er, og vi alle trenger vår skaper for å finne tilbake til hvem vi er.

Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Dette er et viktig vers, og jeg har valgt å ta det fra en engelsk oversettelse (ASV) Kol 3:10
10 and have put on the new man, that is being renewed unto knowledge after the image of him that created him:

Dette kan oversettes slik: Vi har allerede tatt på oss (ikledd, blitt en ny skapning) dette nye menneske, som blir eller får fornyet kunnskap om det bildet av han som skapte det (oss, den nye skapningen).
Når vi får fornyet kunnskap om ham som skapte oss, vil også vårt bilde bli mer og mer lik hans, slik det opprinnelig var skapt.
Ingen av oss er skapt i til synd, eller til å synde, opprinnelig.

Da Gud skapte oss var alt perfekt, det var overmåte godt. Det er dette bilde Gud igjen vil at du skal finne tilbake til, og det ble gjort mulig på grunn av det Jesus gjorde på korset.

Han vant blant annet seier over syndens makt, som gjorde at vi ikke så i sannhet hvem han er og hvem vi er. Den blindet våre øyne og prøvde å danne oss i dens bilde.

Noen påstår at Gud ikke skapte mennesket perfekt, men dett er lite logisk, at en perfekt Gud skulle skape noe som ikke var det. Det står svart på hvitt at alt han hadde gjort var overmåte godt.
En annen ting også: Hvorfor var de nakne (ingen ting å skjule) og de skammet seg ikke? Adam og Eva var syndefrie frem til fallet, det tror jeg de aller fleste teologer også er enige om. Skam og skyld, som er en effekten av synd, var der ikke før fallet!  
1Mos 1:31
31 Da så Gud det Han hadde gjort, og se, det var overmåte godt.

Gud skapte alt, oss inkludert som var kronen av verket, perfekt og overmåte godt!

Ja synd kom inn og ødelagte, men Jesus kom som den siste Adam, slik at vår natur kan være rettferdige. Husk at rettferdighet er noe vi har fått og blitt en del av oss, den har blitt en del av vår natur og identitet.
Rom 5:19
19 For slik som de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskes ulydighet (Adam), slik skal også de mange bli stilt fram som rettferdige ved Den Enes lydighet (Jesus).
(Min parentes)

Jesus gjorde det også mulig for oss til å bli nye skapninger, det vil si få en ny natur som ikke er syndig, men rettferdig.
Vi vil ikke bli nye skapninger en dag, men vi allerede er! Og igjen det handler om å finne ut hva går denne nye skapningen ut på, og svare er: Studer hvem Gud og Jesus er, og du vil bli forvandlet til den du i sannhet er, også i dine tanker og handlinger.

Kristenlivet handler ikke om å prøver å bli en vi ikke ennå er, men å oppdage (fornye våre sinn) om hvem vi er og har blitt. Vi blir forvandlet til det sanne bildet av hvem vi allerede er.

Fornyelse av sinnet handler om å kvitte oss med den gamle programmeringen (tankegodset) fra vår gamle natur, og de løgner som verden, tradisjon og religion har fortalt oss, til den vi nå er blitt og det som er sant om oss og vår nye natur. Det at vi for eksempel at vi nå er blitt hellige og rettferdige, og at vi allerede har åndens frukter i oss.
Gal 5:19-24
19 Kjøttets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt,
20 avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier,
21 misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.
22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet,
23 saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike.
24 Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og lyster.

Vi trenger å studere dem og fornye våre tanker, og å finne tilbake, bli fornyet, til den vi nå er. Du er og har glede, fred, frimodighet, vennlighet også videre.

Ved å studer vår skaper, Gud, finner vi tilbake til den vi er, for han er vår sanne far og skaper. Alt som det handler om er å fornye våre tanker. (Rom 12:2)
Romans 12:2
2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.

Tenk igjen over dette: Hvorfor måtte Paulus minne Korinter menigheten om at de var nye skapninger og et tempel for den Hellige Ånd hvis de virkelig visste hvem de var?

Dette var en menighet og de var kristne, men de gjorde mange grove synder. Tenk gjerne over måten Paulus skriver på (som at vi er nye skapninger, hellige, tempel for den hellige ånd osv) Jeg er tror de hadde glemt eller ikke visste hvem de i sannhet hadde blitt etter at de tok imot Jesus. Derfor måtte Paulus minne dem på det igjen. Rettvise og å rettlede dem.
Grunnen til at vi synder er at vi i sannhet ikke vet hvem vi er, hvis vi virkelig viste, og var alltid bevist at vi er hellige, rene og rettferdige, ville vi gjøre hellige og rettferdige ting, ikke synd.

Noen kan misforstå dette med vår identitet og tenke at siden jeg er hellig og rettferdig så kan jeg aldri synde mer. Det vil si at hvis jeg skulle gjøre noe galt, så gjør jeg egentlig ikke noe galt. Synd eksisterer ikke etter at vi ble en ny skapning.
Dette er fornektelse av realiteten og veldig ulogisk, for jeg tror vi alle innser at våre handlinger ikke alltid er perfekte, og at selv som en ny skapning kan vi velge å synde og følge etter kjødet.

Jeg ønsker her å si litt om hva kjødet er, fordi kanskje dette er en av de mest missforståtte og forvirrende ord for mange, og dette er en veldig viktig nøkkel.

Se neste del (8) om hva kjødet er!!

Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787