Jeg håper du nå har sett at den nye naturen som du fikk da du ble en kristen, er din sanne identitet. Du er Guds barn, du er rettferdig, du er hellig, du er ren, du er et tempel for Den Hellige Ånd og du har fått del i guddommelig natur.
 2Pet 1:4
4 Ved dette er vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere gjennom dem skulle få del i guddommelig natur, etter å ha flyktet unna fordervelsen som tilhører lysten i denne verden.

Og det er viktig at du nå begynner å fornye tankene dine slik at du begynner å identifisere deg med denne nye naturen. Du må se deg selv som en ny skapning.


Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

To åpenbaringer som alltid vil gi deg seier.
Å se at du er en ny skapning er første delen i det å leve et seirende kristenliv, og i det å leve i seier over synd og syndevaner. Men det er faktisk ikke helt nok å se dette, det som du også trenger å se er at den makt som synden hadde over deg er brutt, og at du har autoritet og kraft til å stå imot synd og dens makt når den banker på din dør.

I Kolosserbrevet står det at denne makten, som synden er, ble brutt da Jesus ble naglet til korset.
Kol 2:15
15 Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset.

Og fordi Jesus vant over denne makten, og vi er i Ham, så har vi også autoritet og makt, akkurat slik som Jesus hadde.

Det er viktig at du ser at du også har en kraft på innsiden som gjør at du kan stå imot fristelser fra makten som heter synd. Du er en person som har den samme kraften som reiste Kristus opp fra de døde. (Les Ef kap. 1)

Mange kristen føler at de ikke har noen makt, kraft eller autoritet og de ofte ber: Å Gud gi meg mer kraft!

Ikke noe sted i Bibelen finner jeg at Paulus eller noen andre ba følgende: Å Gud gi meg mer kraft, jeg er så skrøpelig Gud jeg trenger mer av deg, å Gud være meg usle synder nådig og gi meg kraft, jeg trenger mer kraft og mer av deg i mitt liv.
Alle disse utsagnene indikerer at vi ikke ser hva vi har og hva vi har fått, og fordi vi ikke ser det, er vi også et lett bytte for fiendes fristelser når de kommer.
Paulus ba følgende:
Ef 1:17-20
17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd i erkjennelse av Ham,
18 og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige,
19 og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av Hans mektige kraft.
20 Det var den Han lot virke i Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde og satte Ham ved Sin høyre hånd i den himmelske verden,

Du har kanskje også hørt at Gud kan gjøre mer en alt, og ofte siterer vi dette i en sammenheng der vi sier at Gud kan gjøre alt, men jeg er kraftesløs. Noen sier: Ja jeg har disse problemene og jeg er skrøpelig, men Gud kan jo gjøre mer en alt, ja langt utover det jeg ber om eller forstår.

Er det dette som Paulus sier i Ef 3:20? La oss lese det sammen:
Ef 3:20
Han som er i stand til å gjøre langt mye mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss,

Ofte leser vi bare første del av dette verset, men siste del av setningen er utrolig viktig, for hvor er det denne kraften virker hen? Er det i himmelen, er det hos Gud eller Jesus? Det står at denne kraften virker i oss. Det vil si at Guds kraft viker i og gjennom oss, fordi vi er en ny skapning og i Kristus.
Bibelen sier ikke at vi trenger mer kraft eller at vi må be om mer kraft, den virker allerede i oss, vi trenger bare å se det!

Så oppskriften på å leve i seier over synd er følgende: Se og oppdage at du virkelig er en ny skapning og det gamle skapningen er borte. Se at du har kraft og autoritet over syndens makt.

Jeg vil anbefale deg å prøve å si dette neste gang du blir fristet til å synde: Jeg er en ny skapning, hvorfor skal jeg da falle for denne synden. Jeg er også en person som har kraft og autoritet over denne synden. Denne synden er ikke større en Guds kraft som bor i meg.
Minn deg selv også om følgende skriftsteder:
2Tim 2:7
7 For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens Ånd.

Sindighet kan også oversetts med selvkontroll, så den Ånd som du er i ( husk du er i Ånden hvis du er kristen), og som bor på innsiden av deg, har kraft, kjærlighet og selvkontroll.
Du trenger ikke mer kraft, kjærlighet og selvkontroll, de fines allerede på innsiden av deg. Du bare trenger å oppdage det og tro det.
Joh 4:4
4 Dere er av Gud, barn, og har seiret over dem. For Han som er i dere, er større enn han som er i verden.

Kjødet er skrøpelig
Mange er veldig fokusert på hva de tror de er i kjødet (men i realiteten har de bare vandret etter kjødet, for hvis de var i kjødet er de ikke kristne). De kan si: ja kjødet er skrøpelig, men ånden er villig. De er veldig fokusert på sine begrensinger og hvem de ikke er i Gud.
Mange har tatt dette skriftstedet; kjødet er skrøpelig, men ånden er villig (Matt 26:18) ut i fra sin sammenheng også.
Dette er tatt ut av en sammenheng der disippelen ikke klarte å holde seg våken, og be sammen med Jesus. Dette var i Getsemanehagen rett før Jesus skulle korsfestes.
Mat 26:40-41
40 Så kom Han bort til disiplene og fant dem sovende. Og Han sa til Peter: “Så kunne dere da ikke våke med Meg i én time?
41 Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.”

Kjødet her betyr ikke vår onde natur, det er mer en henvisning til kroppen vår og at den kan ofte være skrøpelig og det kan være lett at vi gir etter for den og gjøre som den vil.
For husk at ordet sarx, som er brukt her, også kan bety kroppen eller de menneskelige skrøpelighetene, det er ikke snakk om vår onde natur.
Ofte har vi tenkt at kroppslig eller kjødelig begjær bare handler om noe negativt, men det faktisk ikke det.
Det å sove er et kjødelige eller kroppslig begjær, men er dette begjæret negativt? Nei ikke i seg selv, det er tvert imot noe vi trenger. Det er et naturlig begjær som ligger der.
Hvis jeg kjører bil midt på natten kan kjødet mitt, eller kroppen, bli trøtt, den har sine behov, den har et begjær etter å sove og det kan være skrøpelig. Så jeg må overvåke kroppen min slik at jeg ikke skal kjøre av veien.

Ja kroppen vår har behov, men vi må velge å ikke la kroppen styre oss heller dit den vil, men at vi er overvåkede slik at vi ikke lar den lede oss inn i fristelse.
Kroppen er også en faktor i det å bli fristet, men kroppen blir også styrt av våre tanker. Så ved å ta tanker og løgner til fange, kan vi også kontrollere våre kropper på en riktig måte.

Er kroppen ond? Nei den er ikke det! For den er blant annet et tempel for den Hellige Ånd (1Kor 6:19)
Kroppen kan bli brukt til onde ting (Rom 6:12-14), men den er ikke ond.

Menneskenaturen
Det er en del som har definert menneskenaturen som det samme som syndenaturen, jeg mener dette er feil. Du har lov til å være uenig med meg her, men jeg definerer menneskenaturen slik, og det er det som viker mest logisk for meg: Menneskenaturen er hva det vil si å være menneske, med følelser, personlighet, tanker og vilje. Gud skapte Adam å Eva som mennesker, de hadde en menneskenatur, men ikke en syndenatur.
Menneskenaturen er en del av oss alle, fordi vi er mennesker.
Menneskenaturen kan være skrøpelig, fordi vi har muligheten til å velge galt, men den er ikke ond i seg selv.
Menneskenaturen er ikke den tredje naturen eller en ekstra natur vi har i tillegg til den nye naturen. Før du ble en kristen var menneskenaturen en del av ditt gamle menneske, og det var under dens innflytelse, men når du ble en kristen, har du fortsatt en den samme menneskenatur, men nå har den blitt en del av din nye identitet og natur.
Du kan si at menneskenaturen er den du er fra skapelsen av, men den er ikke ond.
Nå kan det være mye i vår menneskenatur, som også personligheten vår, som kan være programert av vår gamle natur, men det betyr ikke at menneskenaturen i seg selv er ond.

Når Gud skapte Adam og Eva sa han at det var overmåte godt. Som et menneske er du verdifull i Gud øyne, selv de som er ikke kristne er verdifulle i Guds øyne, fordi de er mennesker som han har skapt i sitt bilde.
Hvis Gud bare så på vår ånd og at det er vår ånd som er verdifulle for Gud, ville bare de kristne ha vært verdifulle for Gud, men i Guds øyne er alle verdifulle selv om de ikke er født på ny.

Jeg vil si at menneskenaturen består av ånd, sjel og legemet, for det er hva et menneske er. Når vi blir kristne så skifter vi ut ånden og vårt gamle hjerte(Esk 36:26), men vi er fremdeles mennesker. Vi er fremdeles et helt menneske.


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787