Kol 1:13
13 Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike.

Da du ble en kristen fikk du både en ny identitet og et nytt borgerskap. Du ble en ny skapning, og du ble fridd i fra mørkets rike og dens makt. Du er nå kommet inn i et nytt rike og fått et nytt borgerskap.

Et kongerike har forskjellige lover, kulturer og måter å være på. For eksempel er kongeriket Norge veldig forskjellig fra kongeriket Thailand. I Thailand snakker de et helt annet språk, og de har en helt annen kultur og væremåte.


Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Jeg er misjonær i Thailand, og jeg flyttet ut til Thailand for rundt åtte år siden.
Da jeg flyttet ut hit og fikk arbeidstillatelse til å være her, var det slik at jeg plutselig kunne snakke Thai flytende og forstå kulturen fult ut? Det var nok ikke helt slik.

Det var en sannhet at jeg ikke lenger levde i Norge, men selv om jeg flyttet til Thailand tenkte jeg som en nordmann. Det tok tid for meg å vende meg til kulturen og forstå språket, faktisk fremdeles etter åtte år er jeg langt ifra å forstå meg alt på kulturen her, selv språket kan være utfordrende til tider, fremdeles.

Nå kommer jeg så absolutt ikke til å gjøre dette, men hvis jeg i tillegg hadde skiftet identitet, fått meg et Thai pass og frasagt meg mitt norske borgerskap, ville jeg da automatisk ha tenkt som en Thai?
Det er ganske logisk at jeg ikke ville det, jeg ville fremdeles ha tenkt mye som en nordmann, og det ville ta tid å forandre på tankene og adferden min.

Det er mange kristen som tenker at fordi jeg ikke føler at jeg er en ny skapning, og fordi jeg fremdeles sliter med mange av de samme syndige tankene, så kan ikke dette med den nye skapningen være helt reelt. De konkluderer enten med at den nye skapningen bare er noe som vi vil få når jeg kommer til himmelen, eller så har jeg både en ny skapning og en syndenatur på innsiden.
Sannheten er den at du er borger av et nytt rike, og du har fått en ny identitet, men selv om du har en ny identitet og har kommet inn i et nytt kongerike, så kan du fremdeles tenke slik det gamle rike tenker og slik din gamle identitet tenkte.

Kledd av og på

Bibelen sier at vi må legge av den gamle måten og oppføre og tenke på fordi vi har allerede avkledd det gamle menneske og vi må se at vi allerede er kledd i det nye menneske. Det er nettopp dette det går ut på.
Kol 3:1-3
1 Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.
2 Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden.
3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Kol 3:8
7 I disse syndene vandret dere selv en gang, da dere levde i dem.
8 Men nå skal dere også legge av alt sammen: sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skittent snakk fra deres munn.
9 Lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd dere det gamle menneske med dets gjerninger,
10 og har ikledd dere det nye menneske, som blir fornyet til kunnskap etter bildet av Ham som skapte det.

Paulus sier her at siden dere har allerede avkledd det gamle menneske og er ikledd det nye, så legg av alt sammen, det vil si all synd, ikke vandre i dem lenger.
Vi er død til synd, hvorfor skal vi da lenger tenke og handle etter dette. Så vi trenger å legge av den gamle måten å tenke på.

La meg også gi deg dette bildet: Da du ble født på ny døde herr Hyde, du kledde av deg drakten som Hyde hadde, men den finnes kanskje ting i klesskapet ditt som fremdeles tilhører Hyde, og det kan til og med virke som han er i livet, siden klærne og tingene hans fremdeles er der.
Det handler ikke bare om at du har avkle ditt gamle menneske, men du må også kaste klærne og tingene hans.

Så selv om du er avkledd, kan du ha ting som fremdeles tilhører din gamle natur i skapet ditt. Du kan fremdeles ha tankebygninger som den gamle naturen representerte, på samme måte som jeg kan tenke som en nordmann selv om jeg bor i Thailand.

Vi trenger å fornye våre sinn slik at vi også tenker i henhold til vår nye identitet og natur.
Ef 4:22-24
22 så har dere avlagt det som hører til deres tidligere framferd, det gamle menneske, det som blir fordervet ved de forførende lyster,
23 til fornyelse i deres sinn ved Ånden,
24 og dere har ikledd dere det nye menneske, som er skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet

To grunnlover
Mørkets riket har også en måte å tenke på, og den har også en grunnlov. Vet du hva grunnloven i mørkets rike er bygd på? Den er bygd på frykt?

Hva er lysets rikets grunnlov bygd på? Jo kjærlighet.
Kjærlighet og frykt er to motpoler, der du har kjærlighet kan ikke frykt være, og der frykt er, der er kjærlighet fraværende. Se 1Joh 4:18

Oppgave
Skriv gjerne ned for deg selv hva mørkets rike tankegang representerer og hva Guds rikes tankegang representerer, som:
Mørkets riket: Hat, sjalusi, depresjon, bekymring osv.
Guds rike: Glede, fred, håp osv.
Se også Gal 5:13-25.

Ha Åndens sinnelag
Å tenke og handle etter slik mørkets rike fungerer vil føre til død, død betyr ikke nødvendigvis fysisk død, men adskillelse. Det kan skille deg fra de velsignelser og de gode tingene Gud har for deg.

Å tenke slik lysets rike fungerer, som er bygd på kjærlighet, vil lede til liv og fred.
Og siden vi ikke lenger lever under fordømmelse og satt fri fra syndens og dødens lov, og det gamle menneske, syndelegemet, er korsfestet, så la oss ikke lenger tenke slik som det gamle mennesket tenkte. La oss ha Åndes sinnelag, la oss tenke slik lysets rike tenker og legge av slik kjødet og mørkets rike tenker. Vi er født på nytt ved Guds Ånd, derfor trenger vi ikke lenger å rett sinnet mot det som hører kjødet til.
Rom8:4-6
4b…vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
5 For de som lever etter kjødet, retter sinnet mot det som hører kjødet til, men de som lever etter Ånden, retter sinnet mot det som hører Ånden til.
6 For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred.

Som tidligere nevnt i denne undervisningen så sa jeg at det går an for en kristen å fremdeles vandre etter kjødet eller gjøre kjødets gjerninger, men du er ikke i kjødet, for hvis du var i kjødet og i din gamle natur så tilhører du ikke Jesus. Så som en kristen er du ikke i kjødet, fordi du har allerede tatt imot Jesus, og hans Ånd bor på innsiden av deg!
Rom 8:8-9
8 De som da er i kjødet, kan ikke være til behag for Gud.
9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til
12 Derfor, brødre, er vi ikke skyldige overfor kjødet, slik at vi skulle leve etter kjødet.

Igjen legg merke til ordbruk om å være i kjødet og leve etter kjødet.
Jeg vil gjerne gjenta dette igjen, for dette er det få som har fått dette med seg: En kristen kan ikke være i kjødet eller i sin gamle natur, men det går allikevel an å leve etter dens måte å tenke på. Du kan fremdeles leve i den realiteten om at du er i kjødet og at du lever i mørkets rike, men det er ikke din sanne realitet som en kristen. Vi er ikke lenger skyldige ovenfor kjødet, slik at vi lenger skulle vandre etter den. Siden du ikke er i kjødet, trenger du heller ikke å vandre etter den!

Vet du hvorfor fordømmelse kommer? Det er ikke fordi du har vært i kjødet, eller fordi du har en syndenatur, men du har rett og slett bare vandret etter kjødet, du har bare tenkt slik mørkets rike tenker. Se dette skriftstedet i Bibelen Guds Ord.
Husk også at du er i Kristus Jesus, og derfor trenger du heller ikke å ligge under for fordømmelse
Romans 8:1
1 Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

I dette tilfelle (og i en del andre) mener jeg Bibelen Guds Ord er veldig viktig.
Hvis du bruker andre oversettelser vil du ikke få med deg den siste setningen her.
Det er en stor grunn til at jeg ikke bruker Bibelselskapets oversettelse av 2011 i min undervisning, spesielt hvis du leser Romerbrevet kapittel 8. Hvis du leser fra denne oversettelsen, vil du ikke helt se det jeg har forklart deg i denne undervisningen.
Jeg sier ikke at denne oversettelsen er helt på jorde, men den kan være litt forvirrende på noen områder.

  • Men legg igjen merke til i og vandre.

Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesu, det vil si for dem som har tatt imot og tror på Jesus. Men hvorfor kommer fordømmelse? Er det fordi vi hopper ut av Kristus? Er vi ikke i Kristus når vi har fordømmelse? Hvis du leser andre oversettelser her, så kan du lett konkludere med dette. Men det står at: For de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånd. Du er i Ånden, du er i Kristus, men det går an å vandre etter kjødet og ikke etter Ånden, og da har vi også fordømmelse.

Grunnen til at vi har fordømmelse og at vi synder er fordi vi fremdeles tror og føler at kjødet og syndenaturen er levende, og vi vandrer etter kjødet.
Gal 5:16
16 Men jeg sier: Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst.

Fornyelse av sinnet
Ja kjødet er en faktor selv om du er en ny skapning, men å vandre etter kjødet handler ikke om at vi har en kamp mot vår syndige og gamle natur, det handler om en programmering som syndenaturen har gitt oss, og vi trenger å reprogrammeres.
Bibelen kaller dette for fornyelse av sinnet.
Rom 12:2
2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.

2 Kor 10:4-5
4 For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk;
5 med disse kan vi rive ned tanke- bygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,

I Romerbrevet 12:2 sier Paulus: Og bli ikke dannet lik denne verden. Han sier med andre ord: Ikke tenk lenger slik denne verden, eller mørkets rike tenker, men bli forandret ved at deres sinn blir fornyet.
Vi fornyer våre tanker når vi gjenkjenner løgner i fra mørkets rike, slik den tenker og handler på, og tar disse tankene til fange ved å få rett kunnskap om hvem Gud er og hvem vi er i Ham.

Hva med de som alltid har vært kristne?
Kanskje du er vokst opp i en kristen familie og du alltid har vært kristen, og du spør hvordan kan da min gamle syndenatur ha programmert meg, hvis jeg ikke har hatt en?
Selv om du alltid har vært en kristen, kan du allikevel ha programmert ditt sinn feil. For mørkets riket er i funksjon rundt om kring oss daglig.
Vi blir bombardert med tanker og tankebygninger fra mørkets riket og mennesker som er i kjødet, hver eneste dag, og det vil også påvirke deg slik at du begynner å tenke som den gamle naturen eller syndenaturen tenkte.
Selv om du aldri har hatt en kjødelige natur, det vil si; du har vært kristen hele livet, så har du sannsynligvis blitt programmert til å tenke mye som den gamle naturen og kjødet tenker. Du kan fremdeles ha kjødets sinnelag, det vil si tenke som det.
Rom 8:6
For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred. 


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787